Všeobecné obchodní podmínky

pro uživatele služeb a produktů podnikatelky Petry Adams.

Tyto všeobecné obchodní podmínky obsahují informace a podmínky pro objednávku, užití a zakoupení služeb a produktů prostřednictvím webu www.petraadams.cz Poskytovatelky:

Petra Adams

podnikající jako fyzická osoba Petra Adams
místem podnikání Sídlo V Zátiší 1024, 278 01, Kralupy nad Vltavou
IČO 09385185

email: coach@petraadams.cz

Podnikatelka zapsaná v živnostenském rejstříku

(dále jen „Poskytovatelka“)

 

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, v souvislosti s objednáním a využitím služeb a produktů, mezi Poskytovatelkou a zákazníkem, které jsou prezentovány prostřednictvím webu www.petraadams.cz.
 2. Smluvní vztah (uzavření smlouvy o poskytování služeb) mezi Poskytovatelkou a zákazníkem vzniká akceptací doručené objednávky, která je Poskytovatelkou zaslána zákazníkovi na jeho emailovou adresu, nesjednají-li smluvní strany společně jiný způsob akceptace objednávky. Tyto všeobecné smluvní podmínky vymezují práva a povinnosti mezi Poskytovatelkou a zákazníkem, které doplňují uzavíranou smlouvu, a jsou pro tento smluvní vztah závazné.
 3. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy.
 4. Uvede-li zákazník v objednávce své IČO a fakturační údaje a zamýšlí využít produkty a služby v rámci své podnikatelské činnosti, nebude na něj pohlíženo v rámci smluvního vztahu jako na spotřebitele.
 5. Poskytovatelka si vyhrazuje právo, že služby jí prezentované nemusí být vždy dostupné.

2. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Webové stránky Poskytovatelky obsahují seznam a popis nabízených služeb a produktů včetně uvedení cen jednotlivých služeb a produktů a případně zvláštních podmínek pro jejich využití.
 1. Pro objednání zákazník provede příslušnou volbu na webové stránce a vyplní objednávkový formulář ve webovém rozhraní Poskytovatelky. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávané službě či produktu a povinné údaje k vyplnění pro účely uzavření smlouvy a fakturace.
 1. Objednávku odešle zákazník Poskytovatelce provedením příslušné volby v rozhraní stránky, není-li u jednotlivé služby či produktu stanoveno jinak. Poskytovatelka bez zbytečného odkladu po obdržení objednávky zákazníkovi potvrdí přijetí objednávky elektronickou poštou, obvykle emailem zaslaným na adresu elektronické pošty zákazníka.
 1. Poskytovatelka není povinna přijmout objednávku a uzavřít smlouvu se zákazníkem. Tato výhrada se sjednává zejména pro osoby, které podstatným způsobem porušily práva či oprávněné zájmy Poskytovatelky, jí spřízněných osob či tyto obchodní podmínky.
 1. V případě, že ze strany zákazníka nedojde k úhradě ceny ani do 10 dnů po její splatnosti, smlouva se od počátku ruší. V případě, uhradil-li zákazník cenu za službu či produkt částečně, a neuhradí zbytek ceny, aniž by řádně odstoupil od smlouvy, smlouva se ruší a Poskytovatelka vrátí zákazníkovi uhrazenou část ceny s tím, že je oprávněna na přijatou částku jednostranně započíst manipulační poplatek 10% z uhrazené části ceny.

  3. CENA, ZPŮSOB ÚHRADY

  1. Zákazník získává přístup ke službám či produktům po zaplacení plné stanovené ceny, není-li v objednávkovém formuláři či u popisu služby či produktu stanoveno jinak. Závazek zákazníka uhradit cenu za produkt či službu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
  2. V rámci akceptace objednávky je uvedena cena služby či produktu a způsoby její úhrady (bezhotovostním převodem, kdy se stanovuje lhůta splatnosti max. 14 dnů). Zákazník je povinen uhradit cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, jinak prodávající nebude schopen platbu identifikovat a poskytnout včas požadované plnění.
  3. Daňový doklad – fakturu vystaví Poskytovatelka zákazníkovi po uhrazení ceny a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu zákazníka.
  4. Poskytovatelka umožňuje úhradu některých svých služeb po částech, pokud to v popisu takové služby (či její ceny) uvede. Poskytovatelka si vyhrazuje vázat úhradu ceny po částech na zpřístupnění určité části služby či zhotovení určité části díla, k nimž se část ceny vztahuje, s tím, že nedojde-li ve stanoveném termínu k úhradě další části ceny služby, nebude další část či části služby nadále zákazníkovi zpřístupněny či nebude ve zhotovení díla pokračováno.
  5. V případě, umožní-li Poskytovatelka úhradu ceny ve splátkách, je zákazník zavázán k úhradě celkové ceny produktů, služeb či díla, a v případě byť jediného prodlení se splátkou se stává splatnou celková sjednaná cena.

  4. PODMÍNKY PRO DODÁNÍ A UŽITÍ PRODUKTŮ

  1. Pro osobní služby na dálku i osobně se dodáním rozumí provedení služby v čas domluvený mezi prodávajícím a nakupujícím. Pro prodej digitálních produktů bude produkt dodán formou uvedenou při prodeji do sedmi dnů od obdržení platby.

  1. Poskytovatelka může zákazníkovi udělit přístupové údaje k účastni na online kurzu či pro využití jiného digitálního obsahu či dalších produktů. V takovém případě je zákazník povinen dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích ke svému členskému účtu a neumožnit jejich použití třetím osobám; takové jednání je považováno za zvlášť hrubé porušení povinností zákazníka a Poskytovatelka je oprávněna požadovat způsobenou škodu. Zákazník se dále zavazuje udržovat údaje uvedené v příslušných sekcích v uživatelském účtu aktuální a pravdivé.
  2. Zákazník bere dále výslovně na vědomí, že v případě, je-li součástí ceny nebo produktu osobní či online konzultace, je možné nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dnů před touto událostí požádat o změnu termínu ze zvlášť závažných důvodů na straně zákazníka (např. nemoc apod.). Tuto možnost lze využít pouze jednou v rámci daného produktu či služby, jinak termín bez náhrady propadá. V případech zvláštního zřetele hodných je možné požádat o individuální domluvu, právo na změnu však nevzniká automaticky. Toto ujednání se nedotýká těch produktů a služeb, kdy jsou domlouvány hromadné online konzultace pro skupinu účastníků nebo skupinové online kurzy; v takovém případě je individuální změna termínů vyloučena.
  3. Zákazník je oprávněn objednat si u Poskytovatelky produkt „Mapovací rozhovor“, spočívající v online konzultaci za účelem zjištění zájmu Zákazníka o služby či produkty Poskytovatelky. Mapovací rozhovor je formát konzultace, která vyžaduje předchozí přípravu a rezervaci času Poskytovatelky. V případě, že se Zákazník Mapovacího rozhovoru bez předchozí omluvy (alespoň 24 hod před termínem Mapovacího rozhovoru) neúčastní, bude mu účtována cena marné přípravy Poskytovatelky na Mapovací rozhovor ve výši 2.000,- Kč bez DPH, a to na základě vystavené faktury a doručené Zákazníkovi.
  4. Poskytovatelka si vyhrazuje právo vyloučit zákazníka z účasti v online kurzu vč. účasti ve facebookových skupinách Poskytovatelky či na vzdělávací akcích vč. online webinářů apod., pokud zákazník narušuje průběh kurzu či akce (např. nevhodným chováním, urážením ostatních účastníků apod.). V případě vyloučení z důvodů uvedených v tomto odstavci nemá zákazník nárok na vrácení zaplacené ceny.
  5. Podnikatelka si vyhrazuje právo poskytovat objednané služby či produkty pouze po dobu stanovenou v popisu konkrétní služby či produktu, kdy uvedená doba plyne od zaplacení objednávky Zákazníkem. V případě okolností na straně Poskytovatelky, které spočívají v potřebě prodloužit poskytování doby objednané služby, je Poskytovatelka oprávněna dobu poskytované služby prodloužit.
  6. Poskytovatelka výslovně stanovuje, že v případě zakoupení „balíčku“ či jinak zvýhodněného či zvlášť sestaveného produktu sestávajícího z konzultací či obdobných služeb, se v případě nevyčerpání všech součástí (konzultací či individuálních lekcí apod.) z důvodů na straně zákazníka uhrazené prostředky za tyto součásti produktu nevrací; cena je stanovená za produkt, nikoliv za jeho (dosud vyčerpané) části.

   

  5. ZABEZPEČENÍ A OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

  1. Produkty Poskytovatelky mohou mít vlastnosti autorského díla. Poskytovatelka je autorem a vykonavatelem autorských práv k produktům. Zakoupené produkty jsou určeny pouze pro osobní potřebu zákazníka a výslovně je zakázáno jejich šíření či jiné neoprávněné nakládání s nimi.
  2. Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít může být zákazníkovi poskytnuto jen na základě licence, kterou zákazník získává spolu se zakoupením díla. Není-li stanoveno jinak, vždy se jedná o licenci nevýhradní. Zákazník odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí. Zejména je zakázáno zamezení nedovoleného kopírování, přebírání a šíření a dalšího neoprávněného nakládání s weby, články, online záznamy, audiovizuálními díly a další obdobné jednání.

  6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

  1. Vzhledem k tomu, že v případě zakoupení produktů a služeb Poskytovatelka bezprostředně po uzavření smlouvy poskytuje zákazníkovi část či celé plnění (způsobem vylučujícím možnost navrácení plnění), v takovém případě není možné ze strany zákazníka od smlouvy odstoupit. Z důvodu těchto okolností hodných zvláštního zřetele je u produktů a služeb prodávaných prostřednictvím stránek www.petraadams.cz vyloučeno užití ust. § 1829 odst. 1 občanského zákoníku a je tedy vyloučena možnost odstoupit ve lhůtě do 14 dnů od smlouvy uzavřené způsobem na dálku a požadovat vrácení celé uhrazené ceny. Pokud to bude u některých online kurzů, e-booků, audio nahrávek, konzultací a vzdělávacích online akcí s poskytováním plnění a možností odstoupení od smlouvy jinak, tato skutečnost bude vždy v rámci jejich popisu na webu či v objednávce uvedena, případně bude uvedeno, jaká se poskytuje lhůta pro odstoupení od smlouvy zákazníkovi.
  2. Poskytovatelka výslovně upozorňuje zákazníky, že možnost využití ust. § 1829 odst. 1 občanského zákoníku se uplatní, jen je-li zákazník spotřebitelem a neuplatní se ve vztazích mezi podnikateli.
  3. Poskytovatelka je oprávněna od smlouvy odstoupit, jestliže není možné z objektivních důvodů službu za původních podmínek poskytnout, plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním, v případě podstatného porušení těchto podmínek, smlouvy či nevhodném, urážejícím a podobném jednání při užití webu a dalších služeb Poskytovatelky zákazníkem. Odstoupení je účinné doručením oznámení zákazníkovi.

    7. PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMACE

    1. Zákazník je oprávněn v souladu s ust. § 1914 občanského zákoníku uplatnit svá práva z vadného plnění, a to v případě, vykazuje-li poskytnutá služba rozpor s jeho objednávkou či pokud je dodaná služba technicky nedostupná či chybí-li její část. Vadu je povinen uplatnit u Poskytovatelky emailem bezodkladně po jejím zjištění. V rámci reklamace Poskytovatelka potom bezodkladně poskytne bezvadné plnění v souladu s objednávkou.
    2. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady anebo výskytu většího počtu vad má zákazník právo požadovat výměnu produktu za jiný, ve stejné hodnotě či s doplatkem navíc, umožňuje-li to charakter produktu, anebo od smlouvy odstoupit. V případě odstranitelné vady může zákazník požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z ceny.
    3. Reklamaci je nutné uplatnit bez zbytečného odkladu po zjištění vad na adresu: coach@petraadams.cz

    8. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

    Rozhodnutím zapojit se do terapie či zakoupením digitálních produktů berete na vědomí, že jakékoli použití informací z těchto terapií/digitálních produktů a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze ve vašich rukách. Poskytovatelka se tímto zříkají jakékoli zodpovědnosti za přesnost informací. Veškeré informace v digitálních produktech vychází pouze z vlastních zkušeností autorky. Tyto zkušenosti jsou subjektivní a jejich interpretace může být neúplná a nepřesná a proto Poskytovatelka není zodpovědná za rozhodnutí, ani akci založenou na těchto doporučeních. Při využívání terapií na dálku nebo osobně jste plně svéprávní a plně zodpovědní za své jednání, chování a své rozhodování.  Průběh terapie závisí nejen na odbornosti provedení terapie, ale také na faktorech, které nemůžeme ovlivnit.

     9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

     1. Poskytovatelka poskytuje službu v rozsahu a způsobem uvedených v popisu služby. Poskytovatelka neodpovídá za to, že po využití jí poskytované služby získá zákazník finanční prospěch nebo jiné konkrétní výhody a výsledky, které závisí zčásti nebo výhradně na aktivitě ze strany zákazníka nebo třetích osob či z důvodů vyšší moci.

     1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je rovněž možné využít při řešení sporů mezi Poskytovatelkou a zákazníkem ze smlouvy, v případě, jedná-li se o spotřebitelský spor.
     2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě uzavřené mezi Poskytovatelkou a zákazníkem. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními všeobecných obchodních podmínek.
     3. Ustanovení o ochraně osobních údajů a nakládání s cookies naleznete v příslušných sekcích webu.
     4. Znění těchto všeobecných obchodních podmínek může Poskytovatelka měnit či doplňovat a tyto změny jsou účinné zveřejněním nových všeobecných obchodních podmínek (jejich změn) na webu Poskytovatelky. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
     5. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

      Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti k 31.3.2022, kdy byly zveřejněny na stránkách www.petraadams.cz.  

      Petra Adams